EIN GWASANAETHAU

Kingscrest Adfer TAW

01 Kingscrest Adfer TAW

Kingscrest Adfer TAW

Mae gweithredwyr cartrefi gofal yn gallu adennill TAW a dynnwyd cyn 21 Mawrth 2002, yn dilyn achos llys pan heriodd partneriaeth cartref gofal preswyl, Kingscrest Associates Ltd a Montecello Ltd (sy’n ymwneud â Chartrefi Gofal Preswyl Kingscrest), ddehongliad CThEM o gyfraith TAW yn llwyddiannus, a oedd yn atal gweithredwyr cartrefi gofal rhag cofrestru ar gyfer TAW, i adennill TAW ar eu gwariant.

Drwy herio’r telerau cyfreithiol ar gyfer ‘darparu gofal, triniaeth feddygol a llawfeddygol’ llwyddodd y bartneriaeth cartrefi preswyl, Kingscrest, yn yr Uchel Lys i wrthdroi’r eithriad yr oedd Cyllid a Thollau EM yn ei gymhwyso i’r sector Cartrefi Gofal.

Dadleuodd Kingscrest eu bod yn cyflenwi llety preswyl gyda gofal eang a phersonol i bersonau mewn angen, yn hytrach na chyflenwi triniaeth feddygol neu lawfeddygol yn uniongyrchol, fel yr hyn a gyflenwir mewn ysbyty neu sefydliad cymeradwy arall, sy'n cynnwys cartrefi a chlinigau ymadfer.

Newidiwyd y gyfraith yn ddiweddarach i ail-osod yr eithriad, ond yr hyn a gyflawnodd Kingscrest oedd galluogi gweithredwyr cartrefi gofal i ôl-ddyddio cofrestriad TAW a rhoi cyfrif am TAW ar eu cyflenwadau i’r Awdurdod Lleol gan ganiatáu iddynt adennill TAW ar wariant cysylltiedig.

O ganlyniad, os oeddech chi, gweithredwr y cartref gofal, wedi talu TAW ar nwyddau a gwasanaethau, megis gwaith adeiladu, adnewyddu a llawer o gostau gweithredu eraill hyd at 21 Mawrth 2002, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael ad-daliad, hyd yn oed os yw’r busnes wedi cael ei werthu wedi hynny neu wedi peidio â gweithredu.

Mae VAT Solutions yn asesu hyfywedd eich achos, yn negodi gyda'r Awdurdod Lleol ac yn paratoi pob agwedd ar eich cais. Mae ein cytundeb ffioedd yn amodol ar gwblhau'n llwyddiannus, a dim ond ar weithrediad llwyddiannus y mae ein ffi yn daladwy a dim ond ar ôl i'r Awdurdod Lleol dalu i chi. Os na allwn symud hawliad yn ei flaen er gwaethaf y gwaith rydym yn ei wneud, ni chodir tâl.

EISIAU GWYBOD MWY?

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth a gwasanaeth personol pwrpasol, bydd ein tîm o staff ymroddedig a gwybodus yn falch iawn o gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau.

Cysylltwch hefo ni
cyWelsh