EIN GWASANAETHAU

AILSTWYTHURO CONTRACTAU

01 AILSTWYTHURO CONTRACTAU

Y Cyfle

“Fel cychwynwyr y trefniant hwn, mae VAT Solutions wedi dangos dyfnder sylweddol o wybodaeth ym mhob agwedd ar ddeddfwriaeth berthnasol a chyfraith achos ynghylch ‘ailstrwythuro contractau’ …. Ni allaf feio eu hymrwymiad parhaus i sicrhau’r canlyniad gorau i ni”

DAVID MANSON, Prif Swyddog Gweithredol, KEYS GROUP

Mae TAW o fewn y sector gofal wedi bod yn gost heriol a sylweddol i weithredwyr gofal ers tro. Mewn cyfnod o bwysau cost cynyddol, mae’r gwasanaeth ailstrwythuro a gynigir gan VAT Solutions yn cyflwyno cyfle newydd i adennill TAW yn barhaus. Drwy greu’r cyfrwng ar gyfer cyflenwadau trethadwy (drwy gofrestriad grŵp TAW), rydym felly’n darparu strwythur sy’n symleiddio, yn canoli ac yn gwneud y gorau o effeithlonrwydd gweinyddiaeth a rheolaeth ym mhroses contractio ffioedd awdurdod lleol/CCG gweithrediad gofal.

Nid yn unig yw’rr strwythur newydd yn creu arbedion TAW sylweddol i weithredwr, ond mae hefyd yn darparu manteision masnachol sylweddol i'r busnes ar ffurf gwell effeithlonrwydd a chyfathrebu ynghylch ffioedd awdurdodau lleol.

Dysgwch fwy am ddewis eich partner ‘Ailstrwythuro’r Contract’

Y Manteision

 • Arbedion cost a achosir gan arbedion maint
 • Gwell effeithlonrwydd a symleiddio'r ffordd y caiff ffioedd awdurdodau lleol eu rheoli a'u gweinyddu
 • Pwynt cyswllt sengl pwrpasol ar gyfer delio ag ymholiadau awdurdodau lleol a CCG
 • Tîm rheoli/gweinyddu contract arbenigol a mwy gwybodus sydd mewn sefyllfa well i rannu arfer gorau wrth ymdrin â thrafodaethau ffioedd awdurdodau lleol
 • Adfer TAW ar wariant masnachu arferol a gwariant cyfalaf
 • Adfer TAW ar bryniannau a wnaed cyn cofrestru TAW
 • Adennill TAW ôl-weithredol ar eitemau cyfalaf, nwyddau a gwasanaethau cyn cofrestru ar gyfer TAW
 • Gwell llif arian
 • Cyngor a chefnogaeth TAW a gwybodaeth gyfredol am y sector gofal gan ein tîm arbenigol
 • Hyfforddiant TAW arbenigol i staff cyllid gan aelod ymroddedig o'r tîm VAT Solutions
 • Ar gael i weithredwyr gofal preifat, elusennol a dielw

Cwestiynau Cyffredin

A fydd yn effeithio ar fy mherthynas ag awdurdodau lleol/cyrff ariannu?

Na fydd. Mae gennym ni berthnasoedd gwaith cryf (ac ymddiriedaeth wedi'i meithrin gan dros 15 mlynedd o ddeialog a chyfathrebu cadarnhaol) gydag awdurdodau lleol/CCGs yn genedlaethol. Nid yw ‘Ailstrwythuro Contractau’ yn achosi unrhyw effaith negyddol ar gyrff cyllido. Rydym yn sensitif i’ch ffrydiau ariannu ac yn ymdrin â chydgysylltu a negodi yn unol â hynny – bydd ein cleientiaid yn tystio nad yw eu perthynas ag awdurdodau lleol a CCGs wedi cael eu effeithio’n negyddol mewn unrhyw ffordd, a bod eu proses contractio ffioedd wedi’i symleiddio a’i gwella mewn gwirionedd gan ein hailstrwythuro.

A fydd yn effeithio ar y pris i fy nghleientiaid preifat sy'n talu ffioedd?

Na fydd o gwbl.

Pa mor hir yw’r broses yn ei gymryd?

O'n hymgysylltiad â chi i greu gweithgor TAW, rydym yn amcangyfrif ffrâm amser o 3-6 mis.

Sut mae eich strwythur ffioedd yn gweithio?

Mae’r elfen ailstrwythuro technegol a gweinyddol y broses, creu'r gweithgor TAW, yr holl ddatgeliad cysylltiedig i CThEM a dogfennaeth gyfreithiol, yn cael ei chynnal am ffi sefydlog.

Mae ein ffioedd ar gyfer y gwasanaethau gweithredu a ddarparwn yn amodol ac felly’n dibynnu ar ein gweithrediad llwyddiannus o ran ein sgiliau arbenigol i drosi contractau eithriedig presennol gydag ALlau/CCGs yn gontractau trethadwy ond hefyd o ran y gwasanaethau TAW a ddarparwn i wneud y mwyaf o’ch adennill treth mewnbwn tra'n parhau i gydymffurfio gyda deddfwriaeth gymhleth a chyfnewidioll.

Mae hwn yn ddull bwriadol, sy'n adlewyrchu ein hyder yn ein gallu i gyflawni, sy'n galluogi ein gwasanaethau i gael eu gwobrwyo a'u cysylltu'n uniongyrchol â gweithrediad llwyddiannus ein gwaith.

Pe baem ni, fel rhai darparwyr, yn mabwysiadu dull ffi sefydlog buasai’n golygu y byddai swm ffi sefydlog wedyn yn daladwy gennych chi, y cleient, ni waeth a nododd darparwr y gwasanaeth symiau mawr o dreth mewnbwn ai peidio. Byddai’r ffi sefydlog honno’n daladwy p’un a oedd contractau’n cael eu hadnewyddu gydag ALlau/CCG ai peidio a byddai’r un ffi sefydlog yn daladwy p’un a fyddai CThEM yn derbyn y dreth fewnosod ar y ffurflen TAW neu’n ei gwrthod. Yn ogystal, nid yw darparwr sy'n cynnig ffi sefydlog yn cael ei gymell i weithio y tu hwnt i'r disgwyl er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus i'w gleient. Mae ffi amodol yn gyfartal i’r ddwy ochr ac mae’n gymesur â lefel y dreth fewnosod sy’n cael ei hadennill. Os yw lefel y dreth fewnosod yn uchel, mae’r ffi yn adlewyrchu hyn ond yn yr un modd, os nad yw lefel y dreth fewnosod mor uchel, mae’r ffi yn cyfateb i hyn ac yn gostwng yn unol â hynny. Fodd bynnag, mae ffi sefydlog yn daladwy waeth beth fo lefel y dreth fewnosod a gaiff ei hadennill.

A ydych yn cael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan CThEM?

Nac ydym – dim ond oherwydd nad oes cymeradwyaeth gyda CThEM ar gyfer treth anuniongyrchol. Rydym yn gwneud datgeliad llawn i CThEM, a chaiff ein gwaith ailstrwythuro ei gefnogi’n llawn gan gwnsleriaid treth a barn reoleiddiol. Rydym yn ymgysylltu â’n cleientiaid am gyfnod o bum mlynedd ac, o’r herwydd, rydym yn estyniad arbenigol o’ch tîm cyllid a threthiant o ran cyswllt CThEM, cyngor TAW a chyflwyno ffurflenni TAW.

“Rydym wedi paratoi ac wedi adolygu trefniant VAT Solutions ‘Ailstrwythuro Contractau’ yn rheolaidd, ac nid ydym yn oedi cyn cefnogi ei hyfywedd o safbwynt rheoleiddio a chyfreithiol y sector. O ystyried yr ymchwil gofalus a’r gefnogaeth fanwl o safon a roddodd VAT Solutions i’w gwaith, ac ar adeg pan fo angen cymaint o gymorth â phosibl ar iechyd a gofal cymdeithasol i gynnal ei hun, yna mae’n gyfle yr hoffwn annog unrhyw grŵp gofal i’w archwilio gyda nhw.”

Paul Ridout, Ridouts Professional Services Ltd.

EISIAU GWYBOD MWY?

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth a gwasanaeth personol pwrpasol, bydd ein tîm o staff ymroddedig a gwybodus yn falch iawn o gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau.

Cysylltwch hefo ni
cyWelsh